حروف الفبای عبری

حروف الفبای عبری
بازدید 37
0

الفبای عِبْری یا الفبای عِبْرانی (به زبان عبری : آلف بت אָלֶף־בֵּית) در نوشتن خط عبری و نیز برخی نشانه‌های علمی و ریاضی بکار می‌رود. دو دستور خط پالئو و استاندارد (منظم) را شامل می‌گردد که نوع دوم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد از رسم‌الخط آرامی شکل گرفته است.

الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده‌است. صداهای زیر شیوهٔ تلفظ حروف عبری هستند:

آلِف א — بِت ב – وِت ב — گیمِل ג – دالِت ד – هِ ה – واو ו – زایین ז – خِت ח – تِت ט – یُد י – کاف כ – خاف כ — خافْ سُفیت ך — لامِد ל – مِم מ – مِمْ سُفیت ם — نون נ – نون سُفیت ן — سامِخ ס – عایین ע – پِ פ — فِ פ — فِ سُفیت ף — تْسادی צ – تْسادی سُفیت ץ — کُف ק – رِش ר – شین ש – سین ש — تاو ת

حروف الفبای عبری

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.