مجله تفریحی و خبری

حروف الفبای عبری

حروف الفبای عبری

الفبای عِبْری یا الفبای عِبْرانی (به زبان عبری : آلف بت אָלֶף־בֵּית) در نوشتن خط عبری و نیز برخی نشانه‌های علمی و ریاضی بکار می‌رود. دو دستور خط پالئو و استاندارد (منظم) را شامل می‌گردد که نوع دوم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد از رسم‌الخط آرامی شکل گرفته است.

الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده‌است. صداهای زیر شیوهٔ تلفظ حروف عبری هستند:

آلِف א — بِت ב – وِت ב — گیمِل ג – دالِت ד – هِ ה – واو ו – زایین ז – خِت ח – تِت ט – یُد י – کاف כ – خاف כ — خافْ سُفیت ך — لامِد ל – مِم מ – مِمْ سُفیت ם — نون נ – نون سُفیت ן — سامِخ ס – عایین ע – پِ פ — فِ פ — فِ سُفیت ף — تْسادی צ – تْسادی سُفیت ץ — کُف ק – رِش ר – شین ש – سین ש — تاو ת

حروف الفبای عبری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.